Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

http://dwd-duszniki.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://dwd-duszniki.pl
Instrukcja

Kategoria menu:

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Udostępnianie informacji nieudostępnionych w BIP


Informacje publiczne nie udostępnione w BIP udostępniane są w następujący sposób:

1) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku "WISŁA" przy ul. Wojska Polskiego 37 w Dusznikach-Zdroju

2) wgląd w treść dokumentów stanowiących informację publiczną w siedzibie Domu Wczasów Dziecięcych w godzinach i dniach roboczych, w sekretariacie DWD

3) udostępnienie informacji na pisemny wniosek na zasadach okreslonych w art. 12 do art 16 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. Nr 1764)

4) udostępnienie informacji na pisemny wniosek w celu ponownego wykorzystywania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DZ.U. nr 352).

Formularze wniosków do pobrania w zakładce"FORMULARZE"

UDOSTĘPNIENIU NIE PODLEGAJĄ:


1 )informacje nie będące informacją publiczną, w tym dane dotyczące prywatności osób pełniących funkcje,

2) informacje prawnie chronione, w tym informacje niejawne,

3) informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorcy , w tym  w szczególności Polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym  jednostki, dokumentacja zarządzania ryzykiem w jednostce
 
4) dane osobowe pracowników oraz wychowanków DWD, w tym w szczególności: dane o wysokości pobieranych przez poszczególne osoby wynagrodzeń,  oraz dane o stanie zdrowia, wyznaniu, poglądach politycznych i innych informacji wrażliwych.


Data publikacji: 02.03.2017 14:01 Autor: Mirosława Boduch